Σχετικά
Το BDC - Becoming Digitally Conscious είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 που διαρκεί από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2024.

Το έργο BDC στοχεύει στην προώθηση υγιών ψηφιακών συνηθειών μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονται μεταξύ 18 και 25 ετών, και να μετριάσει το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ενσωματώνουν σταδιακά ψηφιακές συσκευές σε διάφορους τομείς της ζωής, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις ακολουθείται από την εξάπλωση της υπερβολικής και παθολογικής χρήσης του διαδικτύου. Με την ανάπτυξη μη τυπικών εργαλείων για την προώθηση των ψηφιακών ικανοτήτων, ελπίζουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους από την υπερβολική χρήση ψηφιακών συσκευών και πώς η ενσωμάτωση σωματικά ενεργών και εκφραστικών δραστηριοτήτων στις ρουτίνες τους μπορεί να μειώσει τον χρόνο οθόνης τους και να ωφελήσουν την ψυχική τους υγεία και τη γενική ευημερία τους.

Στόχοι
  1. Να αναπτυχθεί το προγράμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για νέους για τη συνειδητή χρήση ψηφιακών συσκευών.
  2. Να εκπαιδεύσει μια ομάδα εργαζομένων για νέους που μπορούν να υλοποιήσουν αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
  3. Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου στις χώρες εταίρους.
Αποτελέσματα
  1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συνειδητή χρήση ψηφιακών συσκευών
  2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο για νέους εργαζόμενους
  3. Ανταλλαγή νέων
  4. Εργαλειοθήκη Healthy Digital Use Ambassadors
Ομάδες στόχοι

Ομάδες νέων Ευρωπαίων και Βαλκανίων (ηλικίας 18-25 ετών), Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ενώσεις Νέων, Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων του τομέα της επίσημης εκπαίδευσης.

demo-attachment-126-project
Project Completed
0
demo-attachment-129-smile
Happy Clients
0
demo-attachment-125-planning
Business Plan
0
demo-attachment-133-tea-cup
Cup Of Tea
0
Excellence Record

The BDC project aims to promote healthy digital habits among young European people, whose ages range between 18 to 25, and mitigate the issue of digital addiciton. European societies are progressively incorporating digital devices in various areas of life, which is followed in many cases by the spread of excessive and pathological internet use. With the development of non-formal tools on the promotion of digital competences, we hope to raise young people's awareness of the potential dangers of the excessive use of digital devices, and how incorporating physically active and expressive activities in their routines can reduce their screen time and benefit their mental health and overall wellbeing.

Our team
demo-attachment-296-op_651699-POYZ5I-961

Armando Webster

CEO & ESTABLISHER
demo-attachment-303-op_OG-1

Andrew Flock

Marketing & SEO
demo-attachment-516-op_10180

Frances Samuels

CEO & ESTABLISHER
demo-attachment-517-op_476926-PGBXTI-42

Richard Canales

CEO & ESTABLISHER